Românii și ceilalți cetățeni din țările membre UE au dreptul să primească pensie și în funcție de perioada în care au muncit în străinătate. Iată trei situații în care putem să obținem pensia în Spania.

Doamna Cristina Florea, atașatul Ministerului Muncii din România la Ambasada de la Madrid, ne-a oferit toate informațiile despre drepturile românilor care se află în această situație și care trăiesc acum în Spania.

Cazul A: Obţinerea pensiei atunci când toata perioada cotizată a fost în România

Dacă, în funcţie de criteriile naţionale cu privire la vârsta şi la perioada cotizată, s-a stabilit că un cetăţean are dreptul să obţină pensie din partea statului român, plata drepturilor se poate face lunar într-un cont din România, sau se poate face transferul drepturilor cuvenite într-un cont din străinătate comunicat de acesta.

Persoanele care au dreptul la pensii de invaliditate, de bătrâneţe sau de urmaş şi la ajutoare de deces, dobândite doar potrivit legislaţiei române, vor beneficia de aceste prestaţii chiar dacă reşedinţa lor (locul de şedere obişnuită) este stabilită pe teritoriul altui stat membru al UE, al Spaţiului Economic European, sau pe teritoriul unui stat cu care România aplică instrumente juridice bilaterale.

Pentru a beneficia de plata prestaţiilor în străinătate, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele formalităţi:

  1. Să transmită caselor teritoriale de pensii informaţii privind contul deschis în străinătate, în care se vor achita prestaţiile de invaliditate, de bătrâneţe sau de urmaş, sau ajutoarele de deces dobândite potrivit legislaţiei române;

În vederea achitării, prin transfer bancar, a prestaţiilor amintite, casele teritoriale de pensii vor utiliza informaţiile bancare confirmate de beneficiari prin intermediul:

Formularelor de legătură transmise de instituţiile de asigurări sociale de pe teritoriul statului de reşedinţă (locul de şedere obişnuită)

sau al

– Declaraţiilor de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor.

Transmiterea declaraţiei şi a documentelor care o însoţesc se poate face personal:

– prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii, sau

– prin e-mail, prin scanare şi transmitere la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

Declaraţia de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite se transmite la sediul casei teritoriale de pensii, însoţită de un document care confirmă detalii bancare şi de o copie a documentului care atestă domiciliul actual al titularului.

Declaraţia şi documentele însoţitoare se pot depune şi prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii.

Plăţile vor fi efectuate în Euro.

Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor şi al altor drepturi se suportă de catre beneficiari, prin diminuarea sumelor ce fac obiectul transferului.

  1. Să completeze şi să transmita anual Certificatul de Viaţă, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, conform instrucţiunilor caselor teritoriale de pensii.

În vederea prezentării Certificatului de Viaţă, casa teritorială de pensii competentă transmite beneficiarului, la adresa sa de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz, în luna octombrie a fiecărui an, un exemplar al Certificatului de Viaţă completat în Partea A, indicând data limită de transmitere a certificatului de către beneficiar.

Beneficiarul are obligaţia de a completa Partea B a Certificatului de Viaţă în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de reşedinţă, respectiv domiciliu, după caz.

Autoritatea legală abilitată să completeze Partea C a Certificatului de Viaţă poate fi şi misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în statul de reşedinţă.

În situaţia în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă menţionat, până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, casa teritorială de pensii competentă suspendă drepturile cuvenite titularului începând cu luna februarie a anului în curs.

Dacă beneficiarul transmite certificatul de viaţă după expirarea termenului, drepturile cuvenite vor fi reluate în plată de la data suspendării.

Cazul B: O parte din ani au cotizat în România şi apoi în Spania (sau alte state europene)

În cazul persoanelor care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene, drepturile de pensie se acordă atât cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare, cât şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii, persoanele interesate putând solicita obţinerea drepturilor de pensie în momentul îndeplinirii criteriilor legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale pentru perioade de peste un an.

Prin însumarea drepturilor datorate de fiecare stat pentru perioadele de activitate lucrate şi cotizate pe teritoriul său, un cetăţean care şi-a desfăşurat activitatea profesională în mai multe state europene obţine ceea ce se numeşte pensie comunitară (părţi din pensia totală plătite de fiecare stat, conform perioadelor de cotizare).

Nu este necesar ca la momentul solicitării pensiei într-un stat, solicitantul să îndeplinească simultan condiţiile necesare deschiderii drepturilor de pensie în toate statele membre în care a lucrat.

Astfel, datorită faptului că perioadele lucrate şi cotizate se însumează, cetăţeanul poate solicita dreptul de pensie în fiecare stat în momentul îndeplinirii vârstei cerute de legislaţia naţională a statului respectiv, chiar dacă nu îndeplineşte încă vârsta de pensionare în celelalte state în care şi-a desfăţurat activitatea.

O persoană pensionată deja pentru limită de vârstă în România îşi poate continua activitatea profesională în alt stat european, până împlineşte vârsta de pensie cerută de statul respectiv, moment în care poate adresa cerere de pensionare şi către autoritatea naţională competentă, pentru stabilirea dreptului pe care trebuie să îl primească în funcţie de perioada cotizată în acel stat.

Dacă o persoană a lucrat atât în România, cât şi în Spania, la îndeplinirea vârstei de pensionare cerută de fiecare stat va depune cerere de pensionare pentru a beneficia de drepturi de pensie acordate de fiecare dintre state, calculate proporţional cu perioadele de cotizare realizate în fiecare din cele două sisteme de pensii.

Stagiul de cotizare prevăzut de lege pentru obţinerea drepturilor de pensie din sistemul public, în cazul lucrătorilor migranţi, se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în alte state membre în care solicitantul a desfăşurat activităţi profesionale şi confirmate ca atare, prin formulare europene, de instituţiile competente ale statelor membre implicate.

Drepturile de pensie comunitară sunt calculate proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat (fiecare stat plăteşte partea de pensie pentru anii cotizaţi pe teritoriul său).

La momentul îndeplinirii condiţiilor de pensionare, în cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altor state membre, cererea de acordare a drepturilor de pensie se depune la instituţia de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă, care face toate demersurile către instituţia competentă din România sau din celelalte state în care lucrătorul şi-a desfăşurat activitatea, nefiind necesară deplasarea în România sau în celelalte state a solicitantului stabilit în străinătate.

Cererea va fi însoţită de toate documentele prevăzute de legislaţie, în vederea acordării drepturilor de pensie.

Pentru România, dacă datele din cartea de muncă nu au fost introduse deja în sistem de către casa de pensii, se vor prezenta actele din care să rezulte perioadele de activitate desfăşurată in România: carnetul de muncă sau adeverinţe eliberate, în condiţiile legii, de foştii angajatori din România.

Pentru celelalte state, documentele care atestă perioada lucrată şi cotizată, cum este „vida laboral” care se eliberează în Spania.

După ce instituţiile competente ale statelor membre implicate îşi comunică, prin intermediul formularelor standard de legătură, toate informaţiile necesare, acestea vor emite decizii proprii privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare şi cuantumul pensiei, decizii pe care le vor comunica persoanei interesate şi/sau celeilalte/celorlalte instituţii competente.

Cazul C: au cotizat în alte ţări europene, dar nu au făcut-o în Spania, unde sunt rezidenţi acum

În acest caz, dacă deja au drept la pensie stabilit în celelalte ţări europene, pot cere transferul în Spania al acestor drepturi, iar dacă nu au încă vârsta de pensionare în ţările în care au cotizat, vor beneficia de însumarea perioadelor de cotizare la momentul solicitării pensiei, în fiecare stat de desfăşurare a activităţii.

Dacă între timp vor lucra şi în Spania, acele perioade se vor adăuga ca vechime perioadei lucrate în Spania, iar sumele datorate de fiecare stat pentru pensie se vor calcula conform perioadei cotizate în fiecare stat.

Cotizarea la sistemul de securitate socială în alte state poate fi utilă pentru rezidenţii străini în Spania nu doar pentru obţinerea pensiei, ci şi pentru acordarea unor ajutoare sociale condiţionate de o perioadă de cotizare minimă în UE (de exemplu, „subsidio para mayores de 55”, condiţionat şi de o perioadă minimă de cotizare doar în Spania, dar şi de o perioadă minimă de cotizare generală, care se poate obţine din însumarea cotizării în celelalte state UE).