Acte necesare pentru foştii cetăţeni români care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţi de gr. I, II şi III ai acestora. (Art. 10 indice 1 din Legea nr. 21/1991).

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului de redobândire a cetăţeniei române.

Toate documentele se prezintă în original şi fotocopie.

1. Buletinul/cartea de identitate, pasaportul si permisul de rezidenta in Spania, in original si copie legalizată sau „conform cu originalul”; legalizarea se poate efectua si la Sectia Consulara în cazul depunerii dosarului la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate;

2. pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români este necesară cate o copie legalizată a buletinului/cărţii de identitate, pasaportului si permisului de sedere pe teritoriul Spaniei ale soţului/sotiei (documentele se prezinta in original si copii legalizate – legalizarea se poate efectua la Sectia Consulara);

3. Cazier judiciar din România;

4. Cazier judicial din R. Moldova;

5. Cazier judiciar din străinătate, cu traducere în limba română, legalizată (unde este cazul);

6. Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ) în original si copii legalizate pentru titular şi ascendenţi – părinţi, bunici, foşti cetăţeni români;

7. Declaraţie personală, autentificată la notar sau consulat din care să rezulte dacă ati mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;

8. Declaraţie personală autentificată la notar sau consulat din care să rezulte că în prezent nu întreprindeti şi nu sprijiniti acţiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu ati desfăşurat asemenea activităţi;

9. Declaraţie personală autentificată la notar sau Sectia Consulara din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;

10. Certificate de stare civilă in original si copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor;

11. Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar sau la Sectia Consulara;

12. Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar sau la Sectia Consulara în prezenţa unui părinte;

13. Dovada reşedinţei sau a domiciliului în România eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor în original si copie legalizată, pentru persoanele care se află în această situaţie (elevi, studenţi, salariaţi, oameni de afaceri, etc.) dacă cererea este depusă direct la Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, subordonata  Ministerului Justiţiei.

CERERERILE SE DEPUN PERSONAL  şi doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat)!

CERERILE SE PRIMESC NUMAI ÎNSOŢITE DE TOATE DOCUMENTELE PREZENTATE IN ORIGINAL.

CERERILE SE DEPUN LA AMBASADA ROMÂNIEI DIN ŢARA DE DOMICILIU SAU RESEDINTA.

CERERILE POT FI DEPUSE LA AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE, SUBORDONATA MINISTERULUI JUSTIŢIEI, DE CĂTRE PERSOANELE CARE AU DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA ÎN ROMÂNIA, DUPĂ OBŢINEREA DREPTULUI DE ŞEDERE, RESPECTIV AL DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA.

Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere.

Nu este necesară legalizarea/apostilarea pentru documentele din Rep. Moldova şi cele din Ucraina.