#ComisiaEuropeana – Astfel cum a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la începutul mandatului și în urma unor consultări informale cu celelalte instituții, Comisia Europeană a adoptat o propunere de creare a unui organism interinstituțional însărcinat cu chestiunile de etică pe care trebuie să le respecte membrii instituțiilor UE. Odată cu înființarea organismului în materie de etică vor exista, pentru prima dată, standarde comune pentru conduita etică a membrilor și un mecanism formal de coordonare și schimb de opinii între instituții cu privire la cerințele în materie de etică. Datorită acestor schimbări, politicienii UE vor avea de respectat standarde comune, clare, transparente și ușor de înțeles.

Standardele se vor referi la mai multe aspecte:

acceptarea de cadouri, servicii din domeniul ospitalității și călătorii oferite de terți: standardele se vor aplica, de asemenea, în cazul acceptării de trofee, decorații, premii sau onorarii.măsuri de condiționalitate și transparență, în special pentru reuniunile cu reprezentanți ai unor grupuri de interese: Comisia, Parlamentul European și Consiliul au deja standarde comune în ceea ce privește reuniunile cu reprezentanții grupurilor de interese și publicarea acestora, datorită registrului de transparență. Standardele vor fi extinse astfel încât să cuprindă, de exemplu, accesul la sediile instituțiilor.dobânzile și activele care trebuie declarate, cu stabilirea categoriilor, precum și procedurile aplicate pentru verificarea respectivelor declarații.activitățile auxiliare sau externe, pentru a se garanta faptul că nu sunt compromise disponibilitatea și independența membrilor.activitățile pe care foștii membri le desfășoară după încheierea mandatului, stabilindu-se condițiile și asigurarea transparenței.punerea în aplicare a cadrului comun, inclusiv cu privire la monitorizarea conformității și măsurile ulterioare precum și cu privire la eventuale cazuri de hărțuire și sancțiuni, în cazul încălcărilor în cadrul fiecărei instituții.în ceea ce privește caracterul public al informațiilor: fiecare instituție va trebui să facă public modul în care aplică standardele.Deși tratatele stabilesc normele și principiile de conduită generale, majoritatea instituțiilor le-au detaliat în propriile lor regulamente de procedură sau coduri de conduită. Acest lucru a determinat o fragmentare între cadrele de etică ale instituțiilor, normele fiind complexe și dispersate. Deși unele diferențe se pot explica prin faptul că fiecare instituție are un rol specific și prin diferitele riscuri inerente diferitelor sarcini, a devenit clar că este necesară o cultură comună a eticii, prin standarde comune ridicate și cooperare între instituții. Odată adoptat, organismul de etică va acoperi această lacună prin furnizarea de standarde comune și clare în materie de etică pentru instituțiile UE.

Noul organism va avea trei sarcini principale:

Elaborarea de standarde comune minime – menționate mai sus – aplicabile membrilor instituțiilor și organismelor UE participante, precum și actualizarea acestora atunci când este necesar. Acestea vor servi drept bază minimă și fiecare instituție rămâne liberă să aplice norme interne și mai stricte, dar standardele nu pot fi utilizate pentru a limita normele existente.Schimburile de opinii cu privire la normele interne ale fiecărei instituții, în lumina standardelor, astfel încât instituțiile să poată să învețe una de la alta și să beneficieze de experiența celorlalte.Promovarea unei culturi a eticii comune tuturor membrilor instituțiilor UE, care să faciliteze înțelegerea de către public a cadrului, atât pentru cei din interiorul, cât și pentru cei din afara instituțiilor. Aplicarea acestor norme în cadrul instituțiilor se va efectua, de asemenea, în mod transparent.Toate acestea se vor realiza într-un mod transparent și accesibil publicului. Alte organe, oficii și agenții ale Uniunii vor avea posibilitatea de a aplica în mod voluntar întregul set de standarde comune și de a participa la schimburile de opinii.

Noul organism de etică nu se va ocupa de investigații specifice și nici nu se va implica în investigațiile organismelor existente recunoscute sau nu le va limita în niciun fel. În temeiul tratatelor, aceasta este responsabilitatea Parchetului European (EPPO), precum și a autorităților polițienești și judiciare naționale, în ceea ce privește cauzele penale care afectează interesele financiare ale Uniunii. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este responsabil pentru nereguli și încălcări ale obligațiilor profesionale, Ombudsmanul pentru cazurile de administrare defectuoasă, respectiv fiecare instituție în cazul oricărei încălcări a normelor sale.

Etapele următoare

Comisia va invita toate instituțiile și organismele consultative să se reunească la Bruxelles, la 3 iulie, pentru a începe dialogul și negocierile interinstituționale.

Comisia a adoptat propunerea de acord între instituții și cele două organisme consultative menționate la articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). 

În consecință, această propunere va fi transmisă Parlamentului European, Consiliului European, Consiliului, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Băncii Centrale Europene, Curții de Conturi Europene, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor. La cerere, Banca Europeană de Investiții sau alte organisme pot deveni, de asemenea, părți la acord după intrarea în vigoare a acestuia.

Context

Cadrele de etică și de transparență solide reprezintă o parte esențială a bunei guvernanțe și contribuie, printre altele, la prevenirea corupției și a ingerințelor nejustificate în procesul democratic. Propunerea de astăzi face parte dintr-un set mai larg de acțiuni ale Comisiei menite să promoveze integritatea și să apere sistemul democratic al Uniunii și statul de drept.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sprijinit crearea unui organism de etică interinstituțional în orientările sale politice. În rezoluția sa din 16 septembrie 2021, Parlamentul European a subliniat că „un organism de etică independent și unic al UE ar putea asigura mai eficient punerea în aplicare consecventă și integrală a standardelor de etică în toate instituțiile UE, astfel încât să se garanteze că deciziile publice sunt luate în spiritul binelui comun, consolidând astfel în rândul cetățenilor încrederea în instituțiile UE”.

Înființarea organismului de etică este coerentă cu acțiunile Comisiei cu privire la statul de drept, democrație și transparență, alături de alte inițiative precum pachetul anticorupție prezentat la 3 mai, viitorul pachet privind apărarea democrației și acordul interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu, încheiat între Parlament, Consiliu și Comisie în mai 2021.

Tratatele europene au stabilit principiile și normele menite să asigure buna conduită a membrilor instituțiilor în ceea ce privește independența și integritatea.

Informații suplimentare

Propunere de înființare a unui organism interinstituțional în materie de etică

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

Site web: Etica și integritatea comisarilor europeni

Sursa: Organismul de etică al UE: Comisia Europeană propune crearea unor standarde de etică comune pentru toate instituțiile UE