Astăzi aniversăm semnarea Tratatului privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa dintre România și Republica Federală Germania, la 21 aprilie 1992, exact acum 30 de ani. În cadrul Europei unite, Tratatul reprezintă fundamentul cooperării noastre strânse politice, economice și culturale, marcate de încredere reciprocă, respect și adeziune la valorile noastre comune.

Noi, miniștrii afacerilor externe ai României și Republicii Federale Germania, ne exprimăm satisfacția pentru nivelul înalt al dialogului politic bilateral și al cooperării în diverse domenii. Reiterăm angajamentul ambelor țări de a aprofunda în continuare relațiile bilaterale, precum și de a intensifica parteneriatul nostru privilegiat de natură strategică în promovarea unei Europe puternice și coezive, unite de valorile democrației, statului de drept și respectului pentru drepturile omului, așa cum este prevăzut în Tratatul nostru bilateral.

Condamnăm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în cei mai puternici termeni posibili și ne exprimăm solidaritatea cu guvernul și poporul ucrainean. Ca state membre UE și Aliați în cadrul NATO, ne reafirmăm angajamentul față de unitatea europeană și subliniem angajamentul nostru pentru o unitate transatlantică tot mai puternică și pentru contribuția sa esențială la pacea și stabilitatea în Europa. Dorim să ne intensificăm dialogul bilateral pe tema securității și apărării, precum și a Vecinătății Estice, în sprijinul țărilor din această zonă, Ucraina, Georgia și Republica Moldova, și a regiunii Mării Negre. De asemenea, suntem hotărâți să ne consolidăm cooperarea în domeniul securității energetice, al cercetării, cooperării științifice și inovării.

În ultimii treizeci de ani, după căderea Cortinei de Fier, prietenia româno-germană s-a consolidat, fiind înregistrate multe realizări. Legăturile noastre economice sunt mai puternice ca niciodată, reliefate de investiții solide care generează locuri de muncă și inovație. Legăturile noastre instituționale și diplomatice s-au aprofundat și multiplicat, contribuind la creșterea încrederii reciproce și la dezvoltarea a numeroase proiecte concrete în beneficiul țărilor noastre și al Europei în ansamblu. Situații de o complexitate fără precedent, precum pandemia de COVID-19, au fost depășite pe baza valorilor care au construit Europa: solidaritate și unitate. Cooperarea noastră în timpul primului mandat al României la Președinția Consiliului UE, în prima jumătate a anului 2019, precum și în timpul Președinției germane a Consiliului UE, în a doua jumătate a anului 2020, când am promovat împreună teme importante precum protecția lucrătorilor sezonieri, reprezintă exemple semnificative de cooperare de succes la nivel european.

În același timp, relația noastră bilaterală datează de mult mai mult timp, iar interacțiunile româno-germane vechi de secole oferă o bază fertilă, pe care construim continuu. Relațiile noastre sociale și culturale strânse sunt întărite de moștenirea noastră culturală comună, precum și de numeroasele contacte la nivelul societății civile, intensificate de libertatea de circulație a persoanelor și a lucrătorilor în cadrul UE. Atât minoritatea germană din România, cât și numărul tot mai mare de cetățeni români care trăiesc în Germania reprezintă o punte culturală, lingvistică, economică și umană remarcabilă între societățile noastre. Recunoaștem protejarea exemplară a drepturilor persoanelor aparținând minorității germane din România, care poate servi drept model pentru respectarea drepturilor minorităților. Ne angajăm, de asemenea, să consolidăm în continuare legăturile sociale, în special în rândul generației tinere și, prin aceasta, să intensificăm schimburile noastre culturale.

Dorim să profităm împreună de noile oportunități rezultate din transformarea actuală a economiilor și societăților noastre și să ne adaptăm la provocări. Combaterea schimbărilor climatice, depășirea repercusiunilor pandemiei de COVID-19 și salvgardarea păcii, democrației, ordinii internaționale bazate pe reguli, stabilității și prosperității necesită eforturi comune și acțiuni urgente. În acest scop, dorim să consolidăm reziliența europeană și să contribuim la succesul transformării economice și ecologice, vizând un viitor durabil, neutru din punct de vedere climatic și ecologic. Pornind de la parteneriatul de succes dintre țările noastre și pe baza viziunii și intereselor noastre comune, dorim să cooperăm și mai strâns pentru asigurarea tranziției verzi și resetarea economiilor noastre către o abordare mai durabilă, în domeniul energiei precum și în exploatarea pe deplin a potențialului transformării digitale. Ne angajăm să dezvoltăm în continuare potențialul de creștere durabilă și de inovare al economiilor noastre.

Treizeci de ani de prietenie româno-germană reprezintă atât o realizare, cât și un stimulent: împreună dorim să dezvoltăm în continuare parteneriatul nostru bilateral și să lucrăm pentru o Uniune Europeană unită, rezilientă, sigură și orientată spre viitor. Împreună vom continua să susținem Europa, partenerii noștri europeni, prietenia noastră și legături din ce în ce mai puternice între cetățenii noștri.

 

Joint declaration by the Foreign Ministers on the occasion of the 30th anniversary of the German-Romanian Treaty on Friendly Cooperation of 21 April 1992
 

Today we celebrate the signing of the Treaty on Friendly Cooperation and Partnership in Europe between the Federal Republic of Germany and Romania on 21 April 1992, exactly thirty years ago. Within a united Europe, the Treaty represents the foundation of our close political, economic and cultural cooperation marked by mutual trust, respect and adherence to our common values.

We, the Ministers of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany and of Romania, express our satisfaction for the high level of the bilateral political dialogue and cooperation in various fields. We reiterate the commitment of both our countries to further deepen our bilateral relations, as well as to intensify our privileged partnership of strategic nature in fostering a strong and cohesive Europe united by the values of democracy, rule of law and respect for human rights, as envisioned by our bilateral Treaty.

We jointly condemn Russia’s war of aggression against Ukraine in the strongest possible terms and express our solidarity with the Ukrainian government and the Ukrainian people. As EU Member States and Allies in NATO, we reaffirm our commitment to European unity and stress our commitment for an even stronger transatlantic unity and its essential contribution to peace and stability in Europe. We wish to enhance our bilateral exchange on security and defense, as well as on Eastern Neighborhood, in support for the countries in this area, Ukraine, Georgia and the Republic of Moldova, and the Black Sea region. We are also determined to strengthen our cooperation in the field of energy security and in the areas of research, scientific cooperation and innovation.

Over the last thirty years, after the fall of the Iron Curtain, the German-Romanian friendship has grown and much has been achieved. Our economic ties are stronger than ever, underscored by solid investments generating jobs and innovation. Our institutional and diplomatic exchanges have deepened and multiplied, contributing to the growing mutual trust and to the development of numerous concrete projects to the benefit of our countries and to Europe as a whole. Situations of unprecedented complexity, such as the COVID-19 pandemic, were surpassed based on the values that have built Europe: solidarity and unity. Our cooperation during Romania`s first mandate at the helm of the EU Council in the first half of 2019, as well as during the German Presidency of the EU Council in the second half of 2020, when we promoted together important subjects such as the protection of seasonal workers, represent significant examples of successful common work at European level.

At the same time, our bilateral relationship goes back much longer and the centuries old Romanian-German interactions provide a fertile basis, upon which we are building on continuously. Our close social and cultural relations are strengthened by our common cultural heritage as well as manifold civil society contacts, enhanced by the freedom of movement of persons and workers within the EU. Both the German minority in Romania and the growing number of Romanian citizens living in Germany are an outstanding cultural, linguistic, economic and human bridge between our societies. We acknowledge the exemplary preservation of the rights of persons belonging to the German minority in Romania, which can serve as a model for the respect of minority rights. We also commit to further strengthening our social ties, especially among the younger generation, and, in doing so, expanding our cultural exchange.

Together, we want to take up new opportunities resulting from the topical transformation of our economies and societies and to adapt to challenges. Fighting climate change, overcoming the repercussions of the COVID-19 pandemic and safeguarding peace, democracy, rules based international order, stability and prosperity require joint efforts and urgent actions. To this end, we want to strengthen European resilience and contribute to a successful economic and ecological transformation aiming at a sustainable, climate neutral and environmentally friendly future. Building on the successful partnership between our countries and based on our shared vision and interests, we want to cooperate even closer in ensuring the green transition and resetting our economies towards a more sustainable approach, in energy as well as in fully exploiting the potential of digital transformation. We are committed to further developing the potential for sustainable growth and innovation of our economies.

Thirty years of German-Romanian friendship are both an achievement and an incentive: together we want to further develop our bilateral partnership and work for a united, resilient, secure and future-oriented European Union. Together we will continue to stand up for Europe, for our European partners, for our friendship, and for increasingly stronger ties between our citizens.

 

Sursa: Declarație comună a miniștrilor afacerilor externe cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Tratatului româno-german privind cooperarea prietenească, din 21 aprilie 1992