Astăzi, 15 iulie, Comisia a trimis un aviz motivat Italiei [INFR(2021)0449] și României [INFR(2021)0495] pentru că aceste țări nu au transpus integral Directiva 2019/1160/UE, care modifică Directiva de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (Directiva OPCVM 2009/65/CE) și Directiva privind administratorii fondurilor de investiții alternative (Directiva AFIA 2011/61/UE) în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv.

În privința Italiei, Comisia consideră că majoritatea dispozițiilor directivei nu au fost încă transpuse. Mai concret, Comisia Națională pentru Societăți și Bursă (CONSOB) încă nu a adoptat reglementări secundare și nu le-a notificat Comisiei.

În privința României, autoritățile au recunoscut că nu s-a realizat transpunerea integrală. Directiva privind distribuția transfrontalieră a fondurilor vizează eliminarea barierelor de reglementare din calea distribuției fondurilor de plasament colectiv, care este unul dintre obiectivele uniunii piețelor de capital. Aceste norme vizează sporirea transparenței și asigurarea accesului unic la informațiile privind normele naționale referitoare la cerințele de comercializare, la taxele de reglementare și la taxele percepute de autoritățile naționale competente.

Directiva permite și o ieșire mai simplă de pe piața-gazdă (retragerea notificării) și permite societăților de administrare să aleagă modalități mai flexibile și mai ieftine de comunicare și furnizare a serviciilor administrative către investitorii de retail din alte state membre. Italia și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde și, respectiv, pentru a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Sursa: CE solicită insistent Italiei și României să actualizeze leg. care elimină barierele de reglementare în temeiul Directivei privind distrib. transfrontalieră a fondurilor